Ide o modlitbu, ktorú podľa tradície zostavil Sv. Patrik, apoštol Írska, približne  v roku 433. Podľa životopisných údajov ju zložil v rozhodujúcej chvíli, keď sa pripravoval do ťažkého duchovného boja medzi ním a pohanskými kňazmi – druidmi, ktorí vykonávali najväčšie praktiky mágie, aby zabránili šíreniu kresťanstva na území dnešného Írska, a aby zlikvidovali Sv. Patrika. Vďaka tejto modlitbe, ktorú prednášal Bohu s veľkou pokorou a dôverou, však ostal nažive a bol neustále chránený od každého zla. Z Božieho vnuknutia sa vydal na cestu k najvyššiemu vládcovi vtedajšieho Írska, kráľovi Leoghairovi, na vrch Tara, na ktorom sa nachádzalo hlavné mesto vtedajšieho Irska, zasvätené pohanským božstvám. Na tomto mieste sa prinášali najväčšie pohanské kultové obety a vzývali sa démonické sily. Kráľ poveril druidov, aby sa ukryli v blízkosti cesty, po ktorej mal Sv. Patrik prichádzať, a aby ho zabili. Keď Sv. Patrik so svojimi spolupracovníkmi prechádzali touto cestou, spievali Bohu uvedený hymnus. Podľa tradície druidi videli iba laň nasledovanú mláďatami a nechali ich prejsť. Preto sa tento hymnus volá aj : volanie lane a bol aj zhudobnený.

Pri stretnutí Sv. Patrika a druidov na vrchu Tara boli svätec a jeho družina priamo pred očami kráľa Božou mocou chránení od nepriateľských úkladov a dokonca bol porazený aj najvyšší arciknieža druidov, keď vykonával levitáciu prostredníctvom démonických síl. Božia moc, pôsobenie temných síl zničila a on sa zrútil dolu. Božo mocou boli zničené všetky čary a ich účinky. Keď najvyšší vládca Leoghaire videl Božiu silu, ktorá konala skrze Sv. Patrika, udelil povolenie hlásať evanjelium !

Podľa vzoru Sv. Pavla, ktorý hovorí v liste Efezanom, aby sme si obliekali Božiu výzbroj, je aj v tejto modlitbe zahrnuté obliekanie si jednotlivých častí Božej výzbroje prostredníctvom vzývania Najsvätejšej Trojice, moc tajomstiev života Pána, Ježiša Krista a pomoc anjelov a svätých. 

Ide o prosbu, aby sa všetka uvedená duchovná moc postavila medzi človeka a to, čo by chcelo škodiť jeho duši i telu. Táto modlitba má v Cirkvi a najmä v anglicky hovoriacich krajinách veľkú tradíciu. 

Modlitba : 

                                                                     

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza 

veľká moc vzývania  Najsvätejšej Trojice.

Verím v jedného Boha v troch osobách, Stvoriteľa neba i zeme.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím nech ma sprevádza

moc Kristovho vtelenia a krstu, moc jeho ukrižovania, smrti a pochovania

moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia,

moc jeho príchodu v deň posledného súdu.

 

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím nech ma sprevádza moc lásky serafínov, 

poslušnosti anjelov, nádej na vzkriesenie a život večný, 

moc modlitieb patriarchov, predpovedí prorokov, kázaní apoštolov, viery vyznávačov

čistoty svätých panien, moc skutkov spravodlivých ľudí.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj  a prosím, nech mi neuškodí, ale pomáha

sila neba, svetlo slnka, jas mesiaca, nádhera ohňa, žiara blesku, prudkosť vetra

pevnosť zeme a tvrdosť skál.

 

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, Božia sila nech ma sprevádza,

Božia moc nech ma drží, Božia múdrosť nech ma učí, Božie oko nech bdie nado mnou,

Božie ucho nech ma počúva, Božie Slovo nech mi dáva hovoriť, Božia ruka nech ma vedie,

Božia cesta nech sa predostiera predo mnou, Boží štít nech ma kryje.

 

Boh je mojím útočiskom a ochranou pred osídlami démonov, pred zvodmi vášni,

pred žiadostivosťou, pred každým, kto mi zamýšľa ublížiť, či zďaleka, či zblízka, 

či málo, či veľa

 

Dnes vzývam všetky tieto moci, proti každej nepriateľskej nemilosrdnej sile,

ktorá môže ublížiť môjmu telu a moje duši, proti zaklínaniu falošných prorokov,

proti temnému zákonu pohanstva, proti falošnému učeniu bludárstva, 

proti zradnosti modloslužobníctva, proti čarovaniu ( žien, druidov, okultistov

ezoterikov, mágov, veštcov, satanistov a iných…) proti všetkému, čo spútava 

a ničí dušu i telo človeka.

 

Kristus nech ma chráni pred každou otravou, pred ohňom, pred utopením, pred 

smrteľným zranením, aby som mohol prijať hojnú odmenu. 

Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou, Kristus vo mne, 

Kristus podo mnou, Kristus nado mnou, Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej

ľavici, Kristus v (dome, v škole, v aute, práci, spoločenstve….) Kristus keď si líham,

Kristus, keď si sadám, Kristus keď vstávam.

 

Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí, Kristus v ústach každého kto ku mne hovorí.

Kristus v každom oku, ktoré ma vidí. Kristus v každom uchu, ktoré ma počuje.

 

(Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť ? Pán je ochranca môjho života,

pred kým sa mám strachovať ? ž 27. Kristus je moja spása. Nech je tvoja pomoc, Ó, Pane, 

neustále s nami.)

 

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím nech ma sprevádza, veľká moc vzývania

Najsvätejšej trojice. Verím v jedného Boha v troch osobách. Amen 

 

Modlitba sa odporúča modliť každý jeden deň a zvlášť v ranných hodinách. 

                                                                                                           

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.