Z denníku Alície Lenczewskej


Eucharistia ako napísala Alícia vo svojich duchovných denníkoch, je sám Kristus v tajomstve svojho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania.

V každej sv. omši sa aktualizuje tajomstvo našej spásy „Ustavične ťa zachraňujem. To čo sa pred dvetisíc rokmi udialo na Golgote, bolo a je znamením toho, čo ustavične trvá, pretože to existuje mimo času, akému podliehaš ako človek žijúci na zemi. Ja som vaše ustavičné a večné vykúpenie. Ustavične vás vytrhávam satanovi a odovzdávam vás Otcovi, nakoľko mi to dovoľuje vaša slobodná vôľa…“

Obetoval som sa Bohu, aby som vás zachránil. Každý človek je zachránený a môže sa vrátiť k Bohu, k Plnosti, z ktorej bol stvorený. Môže, ak neodmietne tento dar a nepohrdne ním a Bohom, ktorý je darcom tohto daru… To, čo sa pred dvetisíc rokmi odohralo na Golgote, naďalej trvá v nadčasovej realite. Jeruzalemská Golgota, celá moja existencia v Ježišovi z Nazareta, námaha a obeta života na zemi boli realizáciou toho, čo trvá. „

Čo je Eucharistia ?

„Eucharistia je vzdávanie vďaky. Ustanovil som ju aj preto, aby ste mohli ďakovať a aby ste účasťou na nej rozvíjali v sebe postoj vzdávania vďaky. Celý váš život má byť naplnený vzdávaním vďaky a vďačnosťou. V tomto duchu sa so mnou rozprávajte a takto sa na mňa obracajte „

„Všetko, čo máte a čím ste, je dar Lásky odo mňa. Úplne všetko.“

Aj napriek vašim vzburám a nevďačnosti vás stále milujem, čakám na váš návrat a ustavične obetujem seba samého, aby som vás zachránil. Je to večná obeta, pretože trvá stále. Je to pozačasová a nadčasová obeta. V nej žijete a v nej dýchate. Ona vás zachraňuje v každej chvíli vášho života.

„Snažte sa poznávať pravdu o mne, túžte po nej. Spolu s týmto poznávaním bude vo vás rásť vďačnosť. Nevďačnosť je ovocie nevedomosti. Keby ste aspoň trochu poznali pravdu a dokázali do nej vniknúť, každý z vás by plakal pre svoju nevďačnosť. Nevďačnosť je okrem iného ovocím nevedomosti.

Čo sa deje počas svätej omše ?

„Počas svätej omše sa za vás obetujem a prichádzam k vám ako prvý, aby ste zatúžili pozvať ma do svojho života. Keď prijímate Eucharistiu, obetujem sa za vás vo vašich dušiach. Obetujem sa v duši každého, kto prichádza a prijíma moje telo. Aká má byť vaša odpoveď ? Ďakovať a odovzdať sa mi. Ja som vám dal všetko a očakávam to isté“

„Cieľom prijímania Eucharistie je stretnutie, pri ktorom sa dávame jeden druhému : Ja tebe a ty mne. Je to vzor pre vaše medziľudské stretnutia. Dávať sa jeden druhému a prijímať sa navzájom v láske, vďačnosti a s odpustením, tak ako vás ja prijímam s láskou a odpustením. Eucharistia je príkladom postoja voči druhému človeku a zároveň je darom lásky, na ktorý možno odpovedať iba vďačnosťou a láskou. Je to zmluva lásky.“

Čo je hostia ?

„Ľudom, ktorí vo mňa veria, som dal znamenie, aby som im uľahčil stretnutie so mnou. Som v tomto znaku a prichádzam, keď ma volajú. Musia veriť, hoci nevidia. Ja sa skutočne skrývam pod spôsobom chleba a vína.“

„Prečo ? „ Skúška života je založená na viere. Treba dôverovať môjmu slovu, hoci oko nevidí a ucho nepočuje. Viera musí byť väčšia ako možnosti tela a zmyslov. Musí ch presahovať, vtedy je skutočne vierou. A na takej viere možno stavať. Okrem toho treba prijať ľudskú malosť, nedokonalosť, neschopnosť. Telo obmedzuje – nedovoľuje vnímať a poznávať pravdu. Pravdu vám môžem zjaviť len ja prostredníctvom milosti. Čím väčšia je dôvera, tým väčšie sú milosti. Pravda sa dosahuje mysľou, ale ešte viac srdcom. Keď budeš túžiť  a dôverovať, prídem a otvorím oči tvojej duše. Vtedy ma spoznáš a tvoje srdce zaplesá.“

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.