Z denníku Alície Lenczewskej


Ježiš – „Deti moje, nebojte sa byť malí, slabí a bezmocní v očiach sveta. Ja vás túžim viesť krok po kroku. Chcem vás stále niesť vo svojom náručí. Nevytrhávajte sa z môjho náručia a nebežte za svojimi plánmi a túžbami. Túžte po tom, aby som ja rozhodoval, plánoval a konal namiesto vás. Ja to urobím lepšie. Vy sa len odovzdajte a dôverujte. JA SOM, chcem, aby ste boli spojení s mojím srdcom. Od všetkých svojich detí očakávam lásku, avšak od každého očakávam, že ju bude prejavovať iným spôsobom, pretože každému som dal iné srdce, inú myseľ, iné podmienky rastu a rozvoja a ku každému pristupujem inak.“

Čo je na ceste Božieho detstva najdôležitejšie ?

Ježiš – „Úplná vernosť, dôvera, láska a obetovanie seba samého…Ide o to, aby ste prekročili obmedzenosť svojho rozumu a vtedy sa vám budem prihovárať v srdci. Myslíš si, že to bola náhoda, že pri budovaní Cirkvi, som sa oprel o Petrovo srdce  a nie o jeho rozum ? Neopýtal som sa ho, či ma chápe, ale či ma miluje. A opýtal som sa ho to až trikrát. Veľa ľudí sa ma s námahou snaží dosiahnuť rozumom. Avšak srdcom by to bolo jednoduchšie. Nie je to náhoda, že jednoduchí ľudia a deti sú mi bližší.“

Aký význam má postoj odovzdanosti Bohu ?

Ježiš – „Najbezpečnejšou cestou je cesta Božieho detstva, pretože ťa ochráni pred ilúziou, že môžeš niečo dosiahnuť vlastnými silami a že niečo máš. Náboženský egocentrizmus, ktorý vedie k egoistickému chápaniu svätosti, je klamstvo pre dušu a pohoršenie pre svet. Vyvaruj sa ho. Vyhýbaj sa akémukoľvek porovnávaniu s inými, hodnoteniu iných a spokojnosti zo svojich“ duchovných úspechov. Ak ti zíde na um takáto myšlienka, vedz, že je to satanská myšlienka. Chráň sa pýchy a márnivosti, ktoré zožerú duše mojich vyvolených ako rakovina, ak včas pred týmito myšlienkami neutečú a neukryjú sa do môjho náručia ako bezradné deti.“

Ako máme žiť  v súlade s Božou vôľou ?

Ježiš – „Osem Blahoslavenstiev a Hymnus na Lásku obsahujú celé moje učenie. Dal som vám príklad, ako treba žiť podľa týchto hodnôt a pravidiel. Pros a túž po tom, aby som ti dal poznať a zamilovať si tieto najkrajšie hodnoty pozemského života človeka a aby som ťa ja sám previedol v živote cez to, čo ťa najviac obohatí. Nehľadaj nič sama pre seba, ani chudobu, ani bohatstvo, ani poníženie, ani povýšenie ani pohodlný život, ani bolesť. Dovoľ aby som ja v každej chvíli rozhodol, čo je pre teba najlepšie. Úplne sa spoľahni na moje rozhodnutie ako bezradné nemluvňa, ktoré je celkom závislé od matky…

Prečo sa spoliehať na božie rozhodnutie ?

Ježiš – „Chcieť byť samostatný znamená, odvrhnúť ma. Okrem toho je to ilúzia, pretože človek nikdy nie je samostatný. Samostatný – teda konajúci bezo mňa, čiže z diablovho nadchnutia. Nijaký človek nikdy neurobil nič sám. Všetko, čo človek urobil, urobil alebo z môjho vnuknutia, alebo z diablovho vnuknutia. Najbolestnejšie omyly sa dejú vtedy, keď chce človek urobiť niečo pre mňa, ale neberie ohľad na moju vôľu, pretože sa mu zdá, že sám vie a dokáže určiť, čo je dobré – a teda zhodné s mojou vôľou. Toto je častý omyl mojich služobníkov. Je to omyl pýchy, ktorý spočíva v tom, že človek si pripisuje schopnosť rozlišovať.  Ustavične si treba vyprosovať schopnosť správne rozlišovať a prosiť o ňu z pozície, že nič neviem, pretože taká je pravda.“

Ako konkrétne máme prosiť ?

Ježiš – „Nepros ma o to, čo mám urobiť. Predstav mi svoju záležitosť a odovzdaj ju môjmu rozhodnutiu. Takto je to oveľa lepšie, pretože tým mi prejavuješ úplnú dôveru. Ja viem predsa lepšie, čo najviac potrebuješ a čo je pre teba najlepšie. Keď sa dieťa vo svojej bezradnosti postaví pred Otca a úplné verí v jeho pomoc, on mu nemôže nič odmietnuť a ani neodmietne. Najdokonalejšie zrieknutie seba samého , o akom hovorím v Evanjeliu, spočíva v zrieknutí sa ambície byť niekým a o niečom rozhodovať. Musíš sa stať ničím, aby si bola všetkým vo mne a skrze mňa. Nič nesmieš robiť samostatne, aby som ja mohol urobiť všetko v tebe a skrze Teba.“

Spočíva cesta detstva v  tom, že sa treba zriecť akéhokoľvek úsilia a všetko prenechať na Boha ?

Ježiš – „Presne Naopak ! Vyžaduje si veľké úsilie odovzdať mi všetko, ustavične bdieť v láske, túžiť a predovšetkým prijať moju vôľu a plniť ju. Nie je to cesta pohodlnosti a lenivosti, ale cesta hrdinskej dôvery a poslušnosti. Ak je človek hluchý, nepočúva moje poučenia a je lenivý, sýti iných svojich ľudskou nedokonalosťou…Čím väčšmi sa chceš privinúť ku mne a byť mi vernou, tým väčšmi ťa naplní moja milosť. Ak v to vkladáš svoje úsilie – také aké si schopná – ja rozmnožujem tvoje sily a moja moc ťa podopiera. Ja ťa vždy milujem rovnakou láskou, veľkou, vrúcnou, jemnou, nežnou a súcitnou a vždy ťa chcem naplniť svojimi milosťami…“

Prečo má cesta detstva takú hodnotu ?

Ježiš – „Len cesta detstva môže v súčasnosti ochrániť mnohých ľudí od agresie satana, ktorého vláda nad svetom sa rozširuje. Preto som ju ukázal ľudom práve teraz. V minulosti boli potrebnejšie dlhodobé asketické cvičenia, ale teraz niet na nich na svete ani času, ani podmienok. Treba sa vrhnúť do môjho náručia a ja budem človeka pomaly premieňať, chrániť a viesť. Niet času na vlastné, oveľa pomalšie úsilie a cvičenia…Stvoril som ťa na to, aby som ťa miloval a aby som ti daroval šťastie, aké môže dať len Boh !“

Ako sa mám správať keď ma tak veľmi a nezaslúžene obdarúvaš ?

Ježiš – „Normálne. Raduj sa ako dieťa a všetko prijímaj s vďačnosťou. Rozvíjaj to, čo ti dávam a miluj celým srdcom, zo všetkých síl a s detskou jednoduchosťou.“

Pre koho je táto cesta ?

Ježiš – „Duch detstva ma prenikať všetkých. V každej reholi aj v laickom živote treba viac počúvať moju vôľu než ľudí. Ak prežívate problémy, s poslušnosťou odovzdávajte mi svojich predstavených a záležitosti o ktorých rozhodujú, aby som ich ja viedol. Odovzdávať treba s láskou a s dôverou a zostať trpezlivým a miernym. Milujem všetky svoje deti a budem usmerňovať ich cestu ku mne.“ 

 

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.