Možno ste sa už stretli s výčitkou, že sa klaniame Panne Márii a robíme ju
Bohom, hoci je človekom a svätým sa klaniame zase preto, lebo máme ich relikvie. Hneď na začiatku treba podotknúť, že iba Bohu sa klaniame, to nazývame latria. Tvorom, či už sú to anjeli alebo svätci, sa neklaniame, ale vzdávame im úctu, ktorú nazývame dulia. Avšak medzi tvormi majú osobitné postavenie Panna Mária a svätý Jozef, čo sa prejavuje aj v úcte, ktorú im preukazujeme.Hneď po Bohu nenasleduje v úcte žiadny pápež, biskup alebo kňaz. Hneď po Bohu ide žena, a to Panna Mária, ktorej sa neklaniame, ale vzdávame jej tzv. nadúctu, ktorú nazývame hyperdulia. Sv. Jozefovi sa tiež neklaniame, ale vzdávame mu tzv. prvotnú úctu, ktorú nazývame protodulia. Pomôžeme si analógiou. So svätými je to podobné ako s hviezdami na nebeskej oblohe. Koľko hviezd môžeme spozorovať pomocou oka na nebeskej oblohe za optimálnych podmienok? Záleží od bystrosti zraku, ale je to okolo 3000 hviezd. Koľko máme kanonizovaných svätcov? Je to podobné číslo, teda pár tisíc. Ak použijeme astronomický ďalekohľad, počet hviezd, ktoré možno spozorovať na oblohe stúpne na milióny, miliardy. Podobne je to aj so svätými. Ak zoberieme duchovný ďalekohľad, počet svätých sa výrazne zvýši, a takto svätými môžu byť naši príbuzní, hoci nie sú kanonizovaní. To, že voľným okom nevidím hviezdy, ktoré je možno uvidieť pomocou ďalekohľadu, ešte neznamená, že tam nie sú. To, že niekto nie je vyhlásený za svätého ešte neznamená, že nemôže byť v nebi. Nie všetci svätí sú kanonizovaní, ale všetci svätí sú v nebi, lebo do neba nič nesvätého nevojde.


Ak svätosť Ježiša Krista prirovnáme ku jasnosti Slnka a svätosť Panny Márie ku jasnosti Mesiaca, tak potom sv. Jozefa môžeme prirovnať k hviezde Sírius, najjasnejšej hviezde nočnej oblohy. To ako jasná sa nám hviezda javí do značnej miery závisí od toho, ako ďaleko sa hviezda nachádza od Zeme, tzv. zdanlivá hviezdna veľkosť, magnitúda. Podobne je to so svätými, človek je tým svätejší, čím je bližšie pripodobnený Kristovi. Panna Mária a svätý Jozef prežili roky v spoločnej domácnosti s Ježišom, boli mu veľmi blízki. Boli s Ním, aj my sme pozvaní byť s Ním, napríklad pri adorácii. Je to paradoxné, ale Panna Mária a sv. Jozef v Biblii veľa nehovoria, skôr sa dozvedáme o nich, než od nich. V Biblii máme zaznamenané iba 3 miesta, kde hovorí Panna Mária, a ani jedno miesto, slovo ktoré by povedal sv. Jozef. Napriek tomu, že málo hovoria, predsa nám majú toho tak veľa čo povedať. Ich skutky hovoria hlasnejšie než slová.

„Podobne je to so svätými, človek je tým svätejší, čím je bližšie pripodobnený Kristovi.

Napriek tomu, že sv. Jozef nehovorí mnoho, ba nič, vidíme, že veľa koná,
ba všetko, čo mu Boh oznámil. Sv. Jozef nešiel ani tak cestou objasňovania, ako skôr cestou pokorného prijímania. Pozrime sa na to, k čomu ho anjel vo sne vyzval: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“ (Mt 1,20b). Ani my sa nebojme prijať Pannu Máriu za svoju Matku, aby v nás mohol prebývať Duch Svätý.

„Sv. Jozef nešiel ani tak cestou objasňovania, ako skôr cestou pokorného prijímania.

„Neboj sa!“ Vidíme, že tieto anjelové slová našli odozvu v Jozefovom srdci, bol odvážny a ako správny chlap prijímal výzvy, zodpovednosť za svoje rozhodnutia a zdolával prekážky na ceste, aby verne naplnil poslanie, ktoré mu Boh skrze anjela oznámil. Hoci bol menej svätý ako Panna Mária, predsa bol hlavou Svätej rodiny. Jozefova skutočná pokora mu ukázala smer, aby neprešiel do pozície pasivity a falošnej pokory, vyhovárania sa na
Pannu Máriu, „veď ona je svätejšia ako ja,“ ale pevne stál na svojom
mieste, aby sa Panna Mária mala o koho oprieť. Panna Mária mala po svojom boku muža, na ktorého sa mohla spoľahnúť, aby naplnila svoje
výnimočné poslanie, ku ktorému ju Boh povolal. „Neboj sa!“ Toto slovné
spojenie sa v Biblii nachádza asi 365-krát, toľko krát, koľko dní má
kalendárny rok. Nebojme sa prijať a odvážne vykročiť na cestu plnenia Božej vôle, lebo táto cesta je autentickou cestou napĺňania ľudskej slobody a vedie človeka k blaženosti. Ako kresťania nie sme povolaní k tomu, aby sme sa báli. Ako často sv. Ján Pavol II. vyzýval k tomu, aby sme sa nebáli, ale predsa koľko krát sa však bojíme? Báť sa nemusíme, keď sme poslušní Bohu.


Mať strach je prirodzené, báť sa po Kristovom zmŕtvychvstaní, už nie. Ani v dnešnej situácii ochorenia Covid-19 sa nebojme. Mať strach, to je prirodzená reakcia organizmu na isté nebezpečenstvo, alebo keď človek vstupuje do ešte neprebádaných vôd. Báť sa, mať prehnaný strach po Kristovom zmŕtvychvstaní už nie je autentickým napĺňaním kresťanského povolania. To jediné, čoho by sa mal kresťan obávať, je hriech. Lenže hriech nie je napĺňaním kresťanského povolania. Vidíme, že Jozef možno prežíval strach, ale nebál sa. Možno mal strach, ale ten ho neparalizoval, aby sa obával plniť Božiu vôľu. Sv. Jozef napĺňal svoje povolanie do takej miery, že napriek tomu, že cítil prirodzený strach pred nebezpečenstvom, alebo novou výzvou, tento strach neprerástol do “bátia sa“, keďže jeho životná cesta nebola hriešna, ale naopak svätá.

Mnohí cítime strach pred smrťou, ale nebojme sa jej, radšej sa modlime k sv. Jozefovi, patrónovi dobrej smrti. Sv. Jozef je patrónom robotníkov. On vie, čo znamená tvrdo pracovať, v pote tváre si zarábať na živobytie. Nebojme sa statočne pracovať. Nepristupujme k práci ako ku nutnému zlu, ale zmeňme náš pohľad na prácu, a to tak, že jej vykonávaním plníme Božiu vôľu. Ako by len mohol byť životný program človeku na zemi viac naplnený, než tým, že koná v slobode to, k čomu je pozvaný?


Sv. Jozef je patrónom čistoty. Ak bojujeme v tejto oblasti, nebojme sa obrátiť na sv. Jozefa. On pomohol vybojovať už nie jeden zápas na tomto poli, Jemu to zverme. „…lebo kto sa bojí nie je dokonalý v láske.“ (1 Jn 4,18b). Láska je naplnením zákona a aj kresťanského povolania. Sv. Jozef sa nebál napĺňať svoje povolanie s láskou, prečo by sme sa toho mali báť my? Želám
a vyprosujem vám všetkým, aby ste napodobňovali príklad tohoto veľ-kého svätca. Sv. Jozef, oroduj za nás!

Jozef Mizerák

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.